Rezerwuj

Polityka Prywatności

I. Skróty i definicje

Definicje:

1) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –

Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;

2) Współadministratorzy – podmioty wskazane w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, którzy wspólnie

ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „PURO”;

3) Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6

RODO, dalej także jako: „Ty”;

4) Pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych;

5) Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu

podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

II. Postanowienia ogólne

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

1) Puro Hotels Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, KRS: 0000326960, NIP:

7010192105, REGON: 141931350;

2) Puro Hotel Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, KRS: 0000344215, NIP:

7010211972, REGON: 142165076;

3) Puro Hotel Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, KRS: 0000429005, NIP:

7010350981, REGON: 146237045;

4) Puro Hotel Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, KRS: 0000456486, NIP:

5252551251, REGON: 146613241;

5) Puro Hotel Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, KRS: 0000458238, NIP:

5252552351, REGON: 146629762;

6) Puro Hotel Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, KRS: 0000628114, NIP:

5252669478, REGON: 364979542;

7) Puro Hotel Kazimierz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, KRS: 0000628873, NIP:

5252670412, REGON: 365014143;

8) Puro Hotel Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, KRS: 0000693884, NIP:

5252722221, REGON: 368236826;

9) Puro Hotel Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, KRS: 0000844009,

NIP: 5252824861, REGON: 386222075.

 

 1. W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy ustalili zakresy swojej odpowiedzialności

dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodnili, co następuje:

 

 1. a) Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec

Klientów;

 1. b) Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za umożliwienie Klientom wykonywanie ich praw

wynikających z RODO.

Wobec powyższych ustaleń, możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.

 1. PURO szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu zapewnia stopień

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania

danych osobowych.

III. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się ze Współadministratorami poprzez email:

[email protected] lub pisemnie na adres: Puro Hotels Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PURO w celu:

1) podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o

realizację usług hotelarskich, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia

umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług hotelowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO;

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach (m.in. podatkowych, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia

roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4) marketingu usług własnych Współadministratorów, przedstawiania ofert i promocji, przesyłania informacji

do Klientów drogą elektroniczną – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit.

 1. a) RODO.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do

realizacji usług hotelowych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.

 1. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych hoteli zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Klientów oraz ochrony mienia.

V. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:

1) W przypadku usług hotelowych:

Imię i nazwisko;

Numer PESEL
Numer dowodu osobistego bądź zagranicznego dokumentu tożsamości (w przypadku osób spoza Rzeczypospolitej Polskiej bądź numer paszportu)
Adres zamieszkania;
Wizerunek;
Adres e-mail;
Numer telefonu;
Dane karty kredytowej/płatniczej (jeśli podajesz kartę do rezerwacji usług świadczonych przez hotel);
Daty pobytów;
Informacje o preferencjach pobytu;
Informacje dot. ilości Gości podczas pobytu;
Informacje dot. ilości dzieci i ich wieku podczas pobytu;
Dane związane z fakturowaniem;
Preferowany język kontaktu;

2) W przypadku zapisu na newsletter – na podstawie odrębnej zgody - przetwarzamy:

Imię i nazwisko;

Adres e – mail.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:

Profitroom S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Roosevelta 9/3, KRS: 0000793213, NIP: 5252423458, REGON: 141374990, która obsługuje moduł rezerwacyjny uruchamiany na naszym portalu internetowym;

Mews Systems BV, Company Registration No: 66426995. Registered Office: Wibautstraat 137 D, Scalehub 2nd floor, Amsterdam, 1097DN, Holandia, która dostarcza system hotelowy

Protel Hotelsoftware GmbH, Company Registration No: HRB 11466 Registered Office: Europaplatz 8 44269 Dortmund, Sales tax identification number: DE171 484 647, która dostarcza system hotelowy

Vision Time Sp. z o.o. ul. Ks. Emila Szramka 1 51-607 Wrocław NIP: PL 8942993293, która serwisuje system hotelowy

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

VIII. Okres przechowywania danych Klientów

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia

obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów któregokolwiek ze Współadministratorów

będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 2. b) wypełnienia obowiązku prawnego któregokolwiek ze Współadministratorów (np. wynikającego z przepisów

podatkowych).

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu

cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie

będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu

przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, a po

jego upływie zostają usunięte.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, rodzaju danych

osobowych oraz okresu ich przechowywania zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności.

IX. Twoje prawa:

Przysługuje Ci prawo do:

 1. a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
 3. c) usunięcia danych;
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 6. f) przenoszenia danych;
 7. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. h) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku

przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: [email protected] lub

pisemnie pod adres: Puro Hotels Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

 

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. V pkt 1) jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku

ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy.

 1. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. V pkt. 2) jest dobrowolne, a udzielona zgoda może być w

każdym momencie wycofana.

XI. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podałeś nam swoich danych osobowych osobiście, Twoje dane uzyskaliśmy od firmy, z którą jesteś

związany (np. na podstawie umowy o pracę), na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich.

XII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością

Współadministratora Puro Hotels sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w

szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany

lub usuwania.

 1. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Puro Hotels sp. z o.
 2. W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej

spółki.

XIII. Pliki cookies

 1. Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
 2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej PURO.