Rezerwuj

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PURO HOTELS („STANDARDY”)

W celu ochrony osób małoletnich, którym z uwagi na wiek i rozwój psychofizyczny należy się szczególna troska, przyjmuje się niniejsze Standardy. Określają one niezbędne procedury i wytyczne w zakresie ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem oraz przestępstwami, popełnionymi na ich szkodę, które mogą wystąpić na terenie Hotelu.

§ 1. Postanowienia wprowadzające

 1. Niniejsze Standardy ochrony Małoletnich („Standardy”) obowiązujące na terenie hotelu PURO („Hotel”) oraz na terenie lokali gastronomicznych i hotelowych SPA znajdujących się w Hotelu, określają w szczególności:

  a) zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem podmiotu a Małoletnim, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec Małoletnich;
  b) zasady identyfikacji relacji Małoletniego i osoby dorosłej przebywających w Hotelu;
  c) zasady interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Małoletniego na terenie Hotelu;
  d) przygotowanie personelu Hotelu do stosowania Standardów, zasady weryfikacji Standardów i dokumentowanie tych czynności;
  e) zasady zatrudniania w Hotelu osób, które mają bezpośredni kontakt z Małoletnimi.
 2. Standardy obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu, zarówno Personel Hotelu, jak i Gości.

 3. Standardy są dostępne do wglądu w hotelowym lobby oraz na stronie internetowej Hotelu. Standardy dostępne są również w formie skróconej przeznaczonej dla Małoletnich w lobby Hotelu.

 4. Standardy są integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu, jak również przez podpisanie karty rejestracyjnej oraz zapłatę za pozostałe usługi świadczone w Hotelu (gastronomiczne, SPA). Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z niniejszymi Standardami i akceptuje ich treść.

§ 2. Słowniczek

 1. Małoletni - każda osoba poniżej 18. roku życia.

 2. Personel Hotelu – wszystkie osoby pracujące w Hotelu, niezależnie od podstawy zatrudnienia (pracownicy, wykonawcy, zleceniobiorcy, B2B), a także stażyści i praktykanci.

 3. Krzywdzenie Małoletniego – zachowanie, które może stanowić popełnienie czynu zabronionego na szkodę Małoletniego, zagrożenie jego dobra, stosowanie wobec Małoletniego przemocy fizycznej i psychicznej, wykorzystanie seksualnego Małoletniego oraz zaniedbywanie go.

 4. Przestępstwo na szkodę Małoletniego - wszystkie przestępstwa, jakie mogą być popełnione przeciwko osobom dorosłym, a dodatkowo przestępstwa, które mogą być popełnione wyłącznie przeciwko Małoletnim, w szczególności przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, takie jak np. przestępstwo zgwałcenia (art. 197 Kodeksu karnego), wykorzystanie bezradności (art. 198 Kodeksu karnego), nadużycie zależności (art. 199 Kodeksu karnego), zakazane nawiązanie kontaktu z małoletnim tzw. grooming (art. 200a Kodeksu karnego) obcowanie płciowe z małoletnim (art. 200 Kodeksu karnego).

 5. Koordynator – osoba odpowiedzialna za wdrożenie niniejszych Standardów, ich stosowanie przez Personel Hotelu oraz weryfikację Standardów.

 6. Rejestr – rejestr zgłoszeń prowadzony przez Koordynatora w formie elektronicznej, w którym zapisuje się informacje o zdarzeniach mających miejsce na terenie Hotelu oraz wszelkie wytyczne i notatki związane z koordynowaniem stosowania i weryfikowania Standardów.

§ 3. Bezpieczne relacje między Personelem Hotelu a Małoletnimi

 1. Członkowie Personelu Hotelu nie mogą przebywać na osobności z Małoletnim oraz nie mogą dopuszczać do sytuacji, w której Małoletni byłby odizolowany i pozostawiony z członkiem Personelu bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby dorosłej, z którą przybył do Hotelu za zgodą wyżej wymienionych.

 2. Personel Hotelu nie może używać przemocy (tak fizycznej, jak i psychicznej) wobec Małoletnich znajdujących się na terenie Hotelu.

 3. Personel Hotelu zwraca się do Małoletniego z należytym szacunkiem, po imieniu, nie używając wobec Małoletniego określeń poniżających, kpiących, wykazujących znamiona przemocy.

 1. Personel Hotelu dba o bezpieczną atmosferę i przestrzeń dla każdego Małoletniego przebywającego w Hotelu, a w razie potrzeby informuje Małoletniego o tym, gdzie w Hotelu znajdują się Standardy w wersji dla niego zrozumiałej oraz w jaki sposób może uzyskać pomoc, gdy doświadcza krzywdy, przemocy bądź zachowań ze strony dorosłego, noszących znamiona przestępstwa.

 2. Personel Hotelu posiada wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia Małoletnich i zwraca na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.

 3. Personel Hotelu monitoruje sytuację i dobrostan Małoletnich przebywających na terenie Hotelu.

 4. Hotel edukuje Personel Hotelu w zakresie monitorowania stanu Małoletnich oraz reagowania w okolicznościach wskazujących, że Małoletni przebywający w Hotelu może być krzywdzony lub padł ofiarą przemocy bądź przestępstwa.

 5. W każdym przypadku niezgodnego ze Standardami zachowania członka Personelu Hotelu wobec Małoletniego, Koordynator wraz z przełożonym tej osoby wysłuchują jej i podejmują wobec niej odpowiednie kroki, w tym kroki prawne.

 6. Personel Hotelu uwzględnia sytuację przebywających na terenie Hotelu Małoletnich z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 4. Identyfikacja relacji Małoletniego i osoby dorosłej przebywających w Hotelu

 1. Należy dokonywać identyfikacji Małoletniego i jego relacji z osobą dorosłą, z którą przebywa w Hotelu.

 2. Podczas meldowania w Hotelu należy poinformować osobę dorosłą, że w Hotelu obowiązują niniejsze Standardy ochrony małoletnich i w związku z tym osobie dorosłej mogą być zadane dodatkowe pytania w celu weryfikacji danych Małoletniego i relacji tej osoby dorosłej z Małoletnim.

 3. Aby dokonać identyfikacji Małoletniego i jego/jej relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w Hotelu należy:

  a)  zapytać o dokument tożsamości Małoletniego (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną, akt urodzenia) i odnotować jego dane w rejestrze gości hotelowych; w przypadku nieokazania ww. dokumentu i nie podpisania karty rejestracyjnej w imieniu małoletniego Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania,
  b)  w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej, należy zapytać relację łączącą osobę dorosłą oraz Małoletniego – bezpośrednio tę osobę i Małoletniego,
  c)  jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym Małoletniego, należy zapytać czy posiada dokument świadczący o zgodzie rodziców lub opiekunów prawnych na wspólny wyjazd osoby dorosłej z małoletnim (np. pisemne oświadczenie),
  d)  jeżeli osoba dorosła nie posiada dokumentu zgody rodziców, należy poprosić o numer telefonu wyżej wymienionych, aby zadzwonić i potwierdzić przebywanie Małoletniego w hotelu z obcą osobą dorosłą za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
  e)  jeżeli osoba dorosła nie posiada wskazanych powyżej dokumentów i informacji, należy poprosić tę osobę o wypełnienie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Standardów.

 4. W przypadku oporu ze strony osoby dorosłej co do okazania dokumentu Małoletniego i/lub niewskazania natury ich relacji należy wyjaśnić, że procedura ta służy zapewnieniu bezpieczeństwa Małoletnim na terenie Hotelu i została opracowana na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

 1. Po wyjaśnieniu sprawy w sposób pozytywny, należy podziękować, za czas poświęcony na upewnienie się, że Małoletni jest pod dobrą opieką i jeszcze raz podkreślić, że procedura ma na celu zapewnienie jego bezpieczeństwa.

 2. W przypadku, gdy rozmowa nie rozwieje wątpliwości dotyczących podejrzenia wobec dorosłego i jego intencji skrzywdzenia Małoletniego, należy dyskretnie powiadomić przełożonego i pracowników ochrony (o ile są w tym czasie na terenie Hotelu). Aby nie wzbudzać podejrzeń można np. powołać się na konieczność skorzystania ze sprzętów na zapleczu recepcji bądź w innym miejscu na terenie Hotelu, prosząc osobę dorosłą, aby poczekała wraz z Małoletnim w lobby hotelowym lub restauracji.

 3. Od momentu kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości Personelu Hotelu, zarówno Małoletni, jak i osoba dorosła powinni być pod stałą obserwacją Personelu Hotelu i nie zostawać sami.

 4. Personel podejmuje wszelkie możliwe kroki zmierzające do przeprowadzenia identyfikacji Małoletniego i jego relacji z osobą dorosłą, z którą znajduje się w Hotelu.

 5. Przełożony, który został powiadomiony o sytuacji, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji lub w razie wątpliwości przejmuje rozmowę z podejrzaną osobą dorosłą, w celu dokonania dalszych wyjaśnień i następnie podejmuje odpowiednie kroki.

 1. W przypadku, gdy rozmowa, o której mowa powyżej, potwierdzi przekonanie o próbie lub popełnieniu przestępstwa na szkodę Małoletniego, przełożony zawiadamia o tym fakcie policję. Dalej stosuje się procedurę interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Małoletniego na terenie Hotelu (§ 5 Standardów).

 2. W zależności od sytuacji i miejsca przełożony weryfikuje na ile podejrzenie krzywdzenia Małoletniego jest zasadne. W tym celu dobiera odpowiednie środki prowadzące do wyjaśnienia sytuacji lub podejmuje decyzję o przeprowadzeniu interwencji i zawiadamia policję.

§ 5. Interwencja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Małoletniego bądź stwierdzenia krzywdzenia Małoletniego na terenie Hotelu

 1. Członkowie Personelu Hotelu reagują w każdej sytuacji, w której mają uzasadnione podejrzenie, że Małoletni przebywający na terenie Hotelu doznał krzywdy bądź są świadkami takiej sytuacji (np. niestosowne zachowanie na linii dorosły – Małoletni, rodzic – dziecko, przemoc rówieśnicza, sytuacje nagłe – np. gdy Małoletni zgłasza problem).

 2. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, członek Personelu Hotelu, który jest świadkiem niepokojącego zdarzenia w pierwszej kolejności stara się przerwać krzywdzenie Małoletniego i zareagować. Ponadto, niezwłocznie informuje swojego przełożonego, który może zawiadomić policję, zaś w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Małoletniego zawiadamia policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Małoletniego, przebywającego na terenie Hotelu, należy niezwłocznie wezwać policję i inne stosowne służby.

 3. O każdym zdarzeniu oraz zawiadomieniu policji członek Personelu Hotelu informuje swojego przełożonego oraz Koordynatora.

 4. Uzasadnione podejrzenie krzywdzenia Małoletniego występuje wtedy, gdy:

  a)  Małoletni ujawnił wobec Personelu Hotelu fakt krzywdzenia,
  b)  członek Personelu Hotelu zaobserwował krzywdzenie,
  c)  Małoletni ma na sobie ślady krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytany odpowiada niespójnie lub chaotycznie lub popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie np. znalezienie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci w pokoju osoby dorosłej.
 5. W uzasadnionych przypadkach można dokonać obywatelskiego zatrzymania osoby podejrzewanej. W takiej sytuacji, do czasu przybycia policji, należy trzymać tę osobę w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych gości, pod nadzorem dwóch członków Personelu Hotelu.

 6. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo Małoletniego. Małoletni powinien przebywać pod opieką Personelu Hotelu do czasu przyjazdu policji.

 7. W opisanej powyżej sytuacji należy uniemożliwić Małoletniemu oraz osobie podejrzewanej oddalenie się z Hotelu.

 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa powiązanego z kontaktem Małoletniego z materiałem biologicznym sprawcy (sperma, ślina, naskórek) należy w miarę możliwości nie dopuścić, aby Małoletni mył się oraz jadł lub pił do czasu przyjazdu policji.

 9. Po odbiorze Małoletniego przez policję należy zabezpieczyć materiał z monitoringu oraz inne istotne dowody dotyczące zdarzenia i na wniosek służb przekazać ich kopię listem poleconym lub osobiście prokuratorowi lub policji.

 10. Po każdej interwencji bądź naruszeniu Standardów, do których doszło na terenie Hotelu, należy Koordynator opisuje zdarzenie w Rejestrze.

§ 6. Przygotowanie Personelu Hotelu do stosowania Standardów, Koordynator Standardów i weryfikacja Standardów

1. Hotel zapewnia Personelowi Hotelu podstawową edukację na temat ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem i pomocy małoletnim w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:

a)  umiejętności miękkich służących identyfikacji relacji osoby dorosłej-gościa przybywającej do Hotelu z Małoletnim,
b)  rozpoznawania symptomów krzywdzenia Małoletnich,
c)  procedury interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia Małoletnich,
d)  odpowiedzialności prawnej członków Personelu Hotelu, zobowiązanych do podejmowania interwencji.

 1. Hotelu dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia Małoletnich (policja, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).

 2. Kierownictwo Hotelu wyznaczyło Koordynatora. W sprawach związanych z niniejszymi Standardami bądź w celu zgłoszenia przypadków naruszenia Standardów należy skontaktować się z Koordynatorem za pośrednictwem maila: [email protected].

 3. Niniejsze Standardy są weryfikowane raz na dwa lata, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa Małoletnich oraz incydentów, które miały miejsce na terenie Hotelu. Wnioski z przeprowadzonej weryfikacji zapisywane są w Rejestrze.

§ 7. Zatrudnianie w Hotelu osób, które mają bezpośredni kontakt z Małoletnimi

 1. W ramach rekrutacji członków Personelu Hotelu pracujących bezpośrednio z Małoletnimi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z Małoletnimi (także pod kątem formalnym) oraz sprawdzane są ich referencje.

 2. Hotel przed nawiązaniem stosunku pracy bądź stosunku cywilnoprawnego z kandydatem, który będzie mieć bezpośredni kontakt z Małoletnimi, dokonuje jego weryfikacji pod kątem historii kandydata w zakresie przestępstw na tle seksualnym popełnionych na szkodę małoletnich.

 3. Osoby pracujące bezpośrednio z Małoletnimi w Hotelu to: animator, masażysta dziecięcy, opiekun praktyk.

 4. Hotel uzyskuje o każdym członku personelu, który ma bezpośredni kontakt z małoletnimi dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub, w przypadkach prawem wskazanych, oświadczenia o niekaralności złożone przez kandydata do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dokumenty w ww. zakresie, uzyskiwane od kandydatów do pracy, załączone są do ich akt osobowych.

 5. W wypadku, gdy z Hotelem współpracują podmioty zewnętrzne, wykonujące określone czynności na terenie Hotelu, Hotel od każdego z tych podmiotów przyjmuje oświadczenie o stosowaniu przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024 r. poz. 560).

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Standardy wchodzą w życie z dniem 15 sierpnia 2024 roku,

 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Standardach zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024 r. poz. 560) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2809).

 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej wobec Gościa będącego osobą dorosłą w przypadku nieprzestrzegania bądź uzasadnionego przypuszczenia nieprzestrzegania niniejszych Standardów w czasie pobytu w Hotelu.

 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa-osobę dorosłą, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Standardy, w szczególności poprzez wyrządzenie krzywdy Małoletniemu na terenie Hotelu bądź poprzez popełnienie przestępstwa na tle seksualnym na szkodę Małoletniego na terenie Hotelu.

 5. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla Personelu, Małoletnich i ich opiekunów, w szczególności poprzez wywieszenie w lobby hotelowym i pokojach oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Hotelu.

 6. Standardy są udostępnione również w wersji skróconej, zrozumiałej dla Małoletnich w miejscu dla nich dostępnym na terenie Hotelu.