Menu Zarezerwuj

REGULAMIN HOTELOWY PURO HOTELS

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

   1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest
      integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki,
      zapłatę całej należności za pobyt w hotelu, jak również przez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując
      ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
   2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie hotelu PURO.
   3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz na stronie /pl/corporate/regulamin

§2 DOBA HOTELOWA

   1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
   2. Doba hotelowa w hotelach sieci PURO trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
   3. Długość doby hotelowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od typu pokoju bądź
       oferty wybranych przez Gościa podczas rezerwacji i ujętych w potwierdzeniu rezerwacji. Aktualna
       dostępność ofert i pokoi PURO Hotels znajduje się na stronie www.purohotel.pl.
   4. Życzenie wydłużenia doby hotelowej, tj. wcześniejszego zameldowania przed godziną 15:00, bądź
       późniejszego wymeldowania po godzinie 12:00 należy zgłosić na etapie składanej rezerwacji. Jeśli życzenie
       takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do hotelu w
       recepcji hotelowej. Hotel nie gwarantuje jednak możliwości nieodpłatnego wydłużenia doby hotelowej.
   5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania
       regulaminu hotelowego PURO Hotels.
   6. Hotel zastrzega sobie również prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku
       dostępności pokoi.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

    1. Hotel zastrzega sobie prawo do zameldowania wyłącznie osób pełnoletnich.
    2. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu
       dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia
       przedstawionej przez pracownika recepcji karty rejestracyjnej oraz złożenia na niej podpisu.  
   3. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość,
       hotel może odmówić zameldowania.
   4. Osoby niezameldowane w hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa od godziny 7:00
       do godziny 22:00. 
   5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w
       szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości,
       pracownika, bądź pracowników hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu.
   6. Hotel może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu,
       zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz hotelu (marki).
   7. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić
       podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którego/którą rezerwacja w hotelu została dokonana.
   8. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w hotelu to życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu
       poza okres wskazany w rezerwacji powinno być zgłoszone:
       - przed przyjazdem do hotelu: w formie pisemnej wysłanej na adres mailowy hotelu PURO, w którym Gość
       złożył rezerwację osobiście (informacja do hotelu dotycząca przedłużenia, czy skrócenia pobytu powinna
       zawierać imię i nazwisko Gościa, datę przyjazdu/wyjazdu oraz numer rezerwacji)
       - po przyjeździe do hotelu: recepcji hotelowej.
   9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez
       Gościa regulaminu hotelowego PURO Hotels oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za
       dotychczasowy pobyt.
  10. Hotel zastrzega sobie również prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku braku
        dostępności pokoi.
  11. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli
        rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia
        pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji
        zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.
  12. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w
        przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do hotelu, hotel obciąży Gościa opłatą za
        pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem, iż jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bezkosztowej
        anulacji hotel obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.
  13. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za daną
        dobę hotelową.
  14. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości należności za cały pobyt powiększonej o
        30% podczas zameldowania (przy płatności gotówką) celem zabezpieczenia przed ewentualnymi
        zniszczeniami.
  15. Depozyt może zostać uiszczony gotówką, bądź poprzez wypełnienie formularza autoryzacji karty Gościa.
  16. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona
        podczas wymeldowania Gościa po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika hotelu.
  17. W przypadku otwarcia rachunku za usługi gastronomiczne podczas pobytu w hotelu, paragon fiskalny
        wydany będzie w recepcji hotelu po uiszczeniu płatności za usługi, najpóźniej w chwili wymeldowania.
  18. W celu otrzymania faktury Gość powinien poinformować recepcję o tym fakcie najpóźniej podczas
        wymeldowania. Informacja złożona po tym czasie spowoduje wystawienie faktury na imię i nazwisko
        Gościa.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

   1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących
       jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną
       reakcję.
   2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
       - usługi zgodnie z kategorią i standardem hotelu,
       - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
       - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu
       - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego
       obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
       - sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, hotel w pierwszej
       kolejności podejmie próbę ich usunięcia; jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe hotel dołoży wszelkich
       starań, aby w miarę dostępnych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób zmniejszyć niedogodności.
   3. Dodatkowo na życzenie Gościa, hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
       - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
       - budzenie o wyznaczonej godzinie,
       - przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa
       w hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 regulaminu,
       - przechowanie bagażu Gościa (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych
       niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu
       bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
       - zamawianie taksówki,
       - pakiet rozmów telefonicznych dostępnych z pokojowego tabletu,
       - dostęp do Internetu na terenie hotelu,
   4. Goście mogą nieodpłatnie wypożyczyć w hotelu rowery oraz konsole Play Station i Xbox w ramach ich
       dostępności w zależności od hotelu PURO.
   5. Aby skorzystać z wypożyczalni rowerów Gość musi spełnić następujące warunki:
       - przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem,
       - złożyć czytelny podpis pod drukiem Regulaminu wypożyczania rowerów dostępnego w recepcji hotelu
       - być osobą pełnoletnią i trzeźwą.
   6. W trosce o bezpieczeństwo Gości hotel ma prawo odmówić usługi wypożyczenia rowerów z uwagi na
       niesprzyjające warunki pogodowe
   7. Aby wypożyczyć konsolę Play Station, czy Xbox gość musi spełnić następujące warunki:
       - przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem,
       - złożyć czytelny podpis pod drukiem Regulaminu wypożyczania konsoli do gier dostępnego w recepcji
       hotelu
       - być osobą pełnoletnią.
   8. Na życzenie Gościa przebywającego w hotelu z małymi dziećmi do pokoju wstawiane jest nieodpłatnie
       łóżeczko oraz wanienka do kąpieli.
   9. Dzieci do poniżej 12 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego śniadania hotelowego w przypadku gdy
       dorosły opiekun dziecka korzysta z wykupionego śniadania hotelowego. Dzieci powyżej ukończonych 12 lat
       mogą skorzystać z odpłatnego śniadania hotelowego.
  10. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego pobytu w hotelu pod warunkiem, iż
        przebywają w pokoju z dorosłym opiekunem i nie zgłoszono potrzeby udostępnienia dostawki do spania
        dla dziecka. Koszt dostawki dla dziecka to 100 zł za dobę. Hotel zastrzega możliwość odmowy
        udostępnienia dostawki w niektórych pokojach z uwagi na ich powierzchnię i związane z tym
        bezpieczeństwo Gości. W przypadku gdy wstawienie dostawki nie jest możliwe, hotel dołoży wszelkich
        starań celem zmiany pokoju, w ramach dostępności.
  11. Goście mogą korzystać za dodatkową opłatą z niestrzeżonego parkingu podziemnego.
  12. Hotel nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.
  13. Korzystanie z siłowni/sauny/usług PRISMA SPA jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem siłowni i
        strefy fitness dostępnym w siłowni hotelu w wersji skróconej oraz w pełnej wersji w recepcji hotelu oraz z
        Regulaminem PRISMA SPA, dostępnym w recepcji PRISMA SPA. Wejście na teren siłowni/SPA oznacza
        automatycznie akceptację regulaminu. Wykupienie zabiegu w PRISMA SPA oznacza akceptację treści
        regulaminu przez korzystającego ze strefy PRISMA SPA.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

   1. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
   2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów
       wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają
       obowiązek sprawowania opieki.
   3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
       zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających           go osób.
   4. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone
       szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.
   5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, hotel ma prawo odmówić świadczenia usług osobie,
       która je narusza.
   6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć
       drzwi i okna.
   7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i
       innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
   8. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi oraz Gości hotelu, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są
       zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę hotelu na etapie składania rezerwacji. Jeśli
       informacja taka nie została przedstawiona na etapie rezerwacji, należy poinformować recepcję hotelu
       podczas zameldowania.
   9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem, jeżeli
       obecność zwierzęcia może naruszać bezpieczeństwo obsługi bądź Gości hotelu.
 10. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w
       przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone
       usługi.
 11. Gość realizujący płatność Polskim Bonem Turystycznym jednocześnie oświadcza, że usługi hotelarskie, za
       które dokonuje płatności, realizowane są na rzecz dziecka, na które osobie uprawnionej, w rozumieniu
       ustawy o Polskim Bonie Turystycznym z dnia 15 lipca 2020 r. przyznano świadczenie w formie bonu.
 12. W przypadku, gdy Gość złożył fałszywe oświadczenie przy meldowaniu się w hotelu na temat swojego stanu
       zdrowia lub obowiązku przebywania na kwarantannie, hotel jest uprawniony do skrócenia pobytu takiego
       Gościa. Ponadto, hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa kosztami dezynfekcji i wyłączenia pokoju z
       użytkowania na okres 3 dób hotelowych – kwarantanna pokoju. W przypadku konieczności ww.
       wymeldowania Gościa, hotel będzie uprawniony do zatrzymania wpłaconych środków za przedpłacone
       usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

   1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z
       jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
   2. Gość powinien umieścić wszelkie kosztowności, ważne dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty o
       znacznej wartości w sejfie.
   3. Hotel oferuje nieodpłatnie możliwość umieszczenia tych przedmiotów w sejfie depozytowym znajdującym
       się przy recepcji.
   4. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo
       przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na
       przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji.
   5. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po
       jej stwierdzeniu.
   6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości,
       znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów
       wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
   7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do
       Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten
       został zaparkowany na parkingu hotelowym czy poza terenem hotelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

   1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą
       odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
   2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych
       rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego roku, a po upływie
       tego okresu przedmioty te przejdą na własność hotelu.
   3. W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu 2 lat od dnia jej
       znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością znalazcy.
   4. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do hotelu przedawniają się z
       upływem roku od dnia zaprzestania korzystania z usług hotelu przez Gościa.
   5. Hotel nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu,
       bądź przeterminowaniu.

§8 REKLAMACJE

   1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych
       usług.
   2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja hotelu.
   3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

   1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie hotelu bezpłatnie. Właściciel
       zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i
       personelu.
   2. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie hotelu.
   3. Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w hotelu powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub
       innych pomieszczeń hotelowych Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.
   4. W hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych
       używania papierosów elektronicznych oraz podgrzewaczy tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
       przeznaczonymi do tego celu. W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia hotel ma
       prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN.
   5. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje
       interwencją straży pożarnej, hotel nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży
       pożarnej.
   6. Nieuzasadnione włączenie alarmu przeciwpożarowego wiąże się z nałożeniem na Gościa kary pieniężnej
       w wysokości 500 PLN, a w przypadku interwencji straży pożarnej Gość zostanie obciążony dodatkowymi
       kosztami związanymi z przyjazdem straży.
   7. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów
       łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.
   8. Zakazuje się prowadzenia na terenie hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
   9. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.
  10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych
       czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości hotelu.
  11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz częściach wspólnych
        hotelu ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich
        funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
  12. Na terenie hotelu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branży
        hotelowej oraz gastronomii w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce („Wytyczne”), do czasu ich odwołania.
        W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Wytycznymi, pierwszeństwo w zastosowaniu mają
        Wytyczne. 
  13. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
        ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ze zmianami wydanym na
        podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
        ludzi w miejscach ogólnodostępnych hotelu realizuje się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy,
        maseczki. Osobom uporczywie uchylającym się od powyższego obowiązku hotel może odmówić
        świadczenia usług.
  14. Wszystkie aktualne informacje odnoszące się do zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu związanych z
        COVID-19 znajdują się na stronie:  /pl/bezpiecznie.
  15. W przypadku przekroczenia obowiązującego limitu obłożenia w Hotelu, zgodnie z obowiązującymi
        w danym czasie rozporządzeniami rządowymi, Hotel będzie uprawniony do przyjmowania wyłącznie gości
        zaszczepionych przeciwko COVID-19.
  16. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w
        polityce prywatności PURO Hotels, której treść dostępna jest w recepcji hotelu, bądź na
        stronie/pl/corporate/legal.
  17. Wszelkie uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres mailowy iodo@purohotel.pl l lub
        na adres: Puro Hotels Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.